طرح تحقیقاتی بر روی گیاه چیکوری (کاسنی)

انجام کلیه خدمات عمومی

 با توجه به اهمیت گیاه چیکوری به مدت 2 سال ، تحقیقات در این زمینه توسط شرکت آوای گل افشان امروز ، صورت گرفته است.

چیکوری ( .Cichorium intybus L). متعلق به خانواده Asteraceae است . به دلیل کاربردهای زیادی که دارد تقریباً در تمام مناطق جهان رشد می کند. برگ ها و ریشه آن به ترتیب به عنوان سبزیجات تازه یا پخته شده و جایگزین قهوه مصرف می شود . تمام قسمت های گیاه شامل ریشه ها، ساقه ها، برگ ها و گل ها خشک می شوند و به عنوان پودر در بسیاری از داروهای گیاهی استفاده می شوند. اینولین ماده اصلی ریشه آن است که دارای مصارف بسیاری در مواد غذایی و دارویی است .

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق :

تاریخ کاشت بوته یک عامل مهم تعیین کننده عملکرد است. تاریخ کاشت مطلوب، عاملی کلیدی برای دستیابی به حداکثر تولید محصول است. در تاریخ نامناسب ، گیاه نمی تواند به طور کامل از عوامل محیطی مانند نور، آب و خاک استفاده کند.

افزایش تراکم کاشت باعث افزایش عملکرد برگ کاسنی می شود. از شاخه و ریشه کاسنی برای اهداف پزشکی استفاده می شود. این قسمت ها به شدت تحت تأثیر تراکم کاشت قرار می گیرند. اما اطلاعات کمی در مورد تاریخ کاشت برای این گیاه وجود دارد. از طرف دیگر، کاربرد نیتروژن اضافی می تواند منجر به آلودگی محیط زیست در اثر شسته شدن بیش از حد نیترات شود (دونگ و همکاران  ، 2005). بنابراین این مطالعه به منظور ارزیابی پاسخ چیکوری به تاریخ کاشت و کود نیتروژن انجام می شود.

جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:

1-            تاریخ کاشت در گیاه چیکوری یکی از مهم ترین فاکتورهایی است که باعث افزایش راندمان عملکرد هم در ریشه گیاه و هم در سایر اجزای عملکرد مانند بذر می گردد و این مسئله خصوصاً در مورد زمستان گذرانی در طول ماه های سرد بسیار حائز اهمیت است به طوری که با انتخاب تاریخ کاشت صحیح و به موقع می توان حتی ریشه های گیاه را نیز در ماه های پس از سرما به مزارع منتقل نمود . عملکرد ریشه چیکوری معمولاً تحت تاثیر نحوه ی رشد در طول فصل رشد قرار می گیرد.

2- کاربرد سطح مناسب کود ازته و انتخاب تاریخ کاشت مناسب به عنوان به کارگیری یک مدل صحیح می  تواند عملکرد ریشه را با توجه به انطباق مناسب رشد با منطقه تحت تاثیر خود قرار داده و با سازگاری بهتر گیاه با شرایط اقلیمی بهترین عملکرد را ایجاد نماید .