سیستم های آبیاری تحت فشار

اجرای سیستم های آبیار ی تحت فشار

طور کلی به هر روش آبیاری که درآن آب با فشاری بیش از یک اتمسفر ( فشار نسبی ) در سطح اراضی بوسیله لوله توزیع شود آبیاری تحت فشار گفته می شود . در یک نوع تقسیم بندی ساده ، روشهای آبیاری به دو نوع آبیاری ثقلی و آبیاری تحت فشار تقسیم خواهد شد .آبیاری تحت فشار نیز به دو نوع آبیاری بارانی و آبیاری قطره ای قابل تفکیک است.

الف ـ آبياري باراني :

آبياري باراني روشي است كه آب با فشاري بيش از يك اتمسفر در درون لوله هايي جريان پيدا كرده ودرروي گياه به صورت باران توسط نازلهايي كه به آب پاش معروفند پاشيده مي شود.

ب ـ آبياري قطــره اي :

آبياري قطره اي عبارتست از پخش آرام آب بر سطح خاك يا زير خاك به صورت قطرات مجزا يا پيوسته ويا بصورت اسپري ريز با فشار كم ،به وسيله قطره چكان هايي كه در طول خط انتقال قرار دارند .

  • اجرای سیستم آبیاری تحت فشار شرکت پیشگامان کشاورزی دانا 1393