عملیات آبخیزداری و منابع طبیعی

عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز طالقان خچیره و نساء 1398-1399

عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز طالقان خچیره و نساء 1398-1399

عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز آزادبر شهرستان کرج 1397

عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز آزادبر شهرستان کرج 1397

آبخیزداری

آبخیزداری عبارت است از فرآیند تنظیم و اجرای اقدامات مناسب به منظور اداره منابع موجود در آبخیز, باکسب منافع, بدون آسیب رساندن به موجودیت این منابع.

علم آبخیزداری در اوایل قرن بیستم به دلایل زیر ایجاد شده است :

▪ کسب دانش وآگاهی بیشتر درمورد دوره هیدرولوژیک وعملکرد آن.

▪ افزایش جمعیت وفشار حاصله از آن به اراضی ومنابع آب.

▪ افزایش بیش از حد مصرف آب که ناشی از پیشرفت فن آوری وبالا رفتن سطح زندگی مردم بوده است.

▪ بروز مشکلات جدید وپیچیده مرتبط باآب از جمله: مشکل وجود مناطق سیل گیر, ایجاد آلودگی آب, سکونت در مناطق خشک و…

مدیران امور برنامه ریزی, سرانجام پی بردند که آبخیز میتواند به عنوان بهترین واحد طبیعی برای اداره منابع طبیعی محسوب شود.

هدف مدیریت منابع آبخیز عبارتند از:

 

تحت کنترل درآوردن عملیات کشاورزی, دامپروری, ساختمان سازی, راهسازی,قطع درختان وبه طور کلی هرگونه عملی چه مفید وچه مضر, چه مثبت وچه منفی, ارزیابی آنها و توجه به وضعیت آبخیز براساس خصوصیات زمین شناسی, خاک شناسی, پوشش گیاهی, اقلیم شناسی, هیدرولوژی و ارائه رهنمودها وپیشنهادها جهت اجرا و مدیریت صحیح در مورد همه عوامل طبیعی و زیستی هر اکوسیستم در واحدهای طبیعی خاص و اعمال مدیریت بر روی عواملی که در توزیع آب وکیفیت هیدرولوژیکی تاثیر دارند, تا به صورت مطلوب وعلمی, خاک حوضه آبخیز از فرسایش حفظ گردد.

یک آبخیزدار خوب با بررسی دقیق ومطالعه علمی حوضه آبخیز, به تعبیری درد های یک حوضه را شناخته, ودرجهت درمان آن برنامه ریزی میکند.

عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز طالقان مهران جوستان 1398-1399

عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز دره وسیه، کندر، ارنگه 1399

  • عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز گراپ، گته ده ، اورازان شهرستان طالقان  در طی سال 1394-1396 ( اجرای عملیات های سنگ و گابیونی 750 مترمکعب، سنگ و ملاتی 950 مترمکعب )
  • عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز آزادبر شهرستان کرج 1397 ( اجرای عملیات های سنگ گابیونی 500 مترمکعب ، سنگ و ملاتی 1297 مترمکعب، کپه کاری 287 هکتار)
  • عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز طالقان خچیره و نساء 1397-1398 – ( اجرای عملیات های گابیون بندی 1176 مترمکعب، سنگ و ملاتی 1350 مترمکعب، کپه کاری 300 هکتار ، نهال کاری 5 هکتار)
  • عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز طالقان خچیره و نساء 1398-1399 – ( اجرای عملیات های گابیون بندی 1000 مترمکعب، سنگ و ملاتی 3000 مترمکعب، بتن 300 مترمکعب )
  • عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز طالقان مهران ، جوستان 1398-1399 ( اجرای عملیات های گابیون بندی 700 مترمکعب، سنگ و ملاتی 3900 مترمکعب، خشکه چین 100 مترمکعب، بتن 300 مترمکعب )
  • عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز دره وسیه، کندر، ارنگه 1399 ( اجرای عملیات های سنگ و ملاتی 800 مترمکعب ، گابیون 500 مترمکعب، مرمت عملیات مکانیکی 227 مترمکعب)
  • عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز طالقان مهران ، جوستان 1399-1400 ( اجرای عملیات های گابیون بندی 2700مترمکعب، سنگ و ملاتی 50مترمکعب، خشکه چین700 مترمکعب)

در حال بروزرسانی…

در حال بروزرسانی…

در حال بروزرسانی…

ما روی تخصص خود در جهت رضایت شما تمرکز می کنیم درخواست وقت ملاقات