صلاحیت ایمنی پیمانکاران

صلاحیت پیمانکاری سازمان مدیریت

تعیین صلاحیت اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی

آوای گل افشان امروز

عضویت پیمانکاری سازمان نظام مهندسی و کشاورزی استان البرز

مجوز تولید گیاهان دارویی از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

مجوز تولید نهال و محصولات غیر میوه ای از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

آوای گل افشان امروز

...

رتبه امور مرتع و آبخیزداری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز

رتبه پارک و فضای سبز سازمان نظام مهندسی و کشاورزی استان البرز